Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia


Obchodné podmienky sú určené a platné pre internetový obchod: www.fijaizolacie.sk

Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú upravované právnymi predpismi, z ktorých vychádzajú aj tieto obchodné podmienky:

a) Zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník

b) Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

c) Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

d) Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode

e) Zákonom č. č. 102/2014 Z. z  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

f) Zákonom č . 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov


Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so všetkými obchodnými podmienkami a tiež potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil pred uskutočnením svojej objednávky.

Predávajúci: FijaIzolácie, Čierne 279, 023 13 ČIerne

Kupujúci (spotrebiteľ): fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar na www.fijaizolacie.sk

Uzatvorenie kúpnej zmluvy: objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu - záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Povinnosti predávajúceho


Predávajúci sa zaväzuje k dodaniu druhu a množstva tovaru v kúpnej cene, kde tovar vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
Predávajúci nie je zodpovedný za zrušenie objednávky z dôvodu  nedodania tovaru vinou dodávateľa alebo výrobcu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie kúpnej zmluvy odôvodneným vysvetlením kupujúcemu.

3. Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú sumu a dohodnutým spôsobom.

Kupujúci sa zaväzuje najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky, oznámiť predávajúcemu zrušenie objednávky. Po uplynutí 7 dňovej lehoty, kupujúci nemá nárok odstúpiť od objednávky, teda zmluvy, nakoľko predávajúci tovar objedná a ten je následne určený iba pre konkrétneho kupujúceho. Inak kupujúci, ktorý prekročí 7 dňovú lehotu, hradí 50% z ceny konkrétnej objednávky.

4. Objednávka tovaru


Kupujúci si objedná tovar prostredníctvom vyplnenia elektronickej objednávky, kde musí vyplniť všetky podstatné náležitosti, a to najmä:

• označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú meno, sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
• kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,
• množstvo požadovaných kusov produktov,
• vybraný spôsob platby,
• vybraný spôsob dodania tovaru a požadovaný termín dodania,
• adresu pre dodanie tovaru.

Po potvrdení objednávky predávajúcim vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci sa tým zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za tovar a prepravné náklady podľa platobných podmienok.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť všetkých údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdenia objednávky za určitých podmienok akými môže byť zjavná tlačová chyba na internetovom obchode www.fijaizolacie.sk.

V prípade objednávky mimo územia SR platia podmienky, ktoré spolu kupujúci a predávajúci dohodnú po následnom e-maily kupujúceho s požiadavkou pre objednávku mimo územia SR.

5. Dodacie podmienky


Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke www.fijaizolacie.sk
Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených dodávateľom (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je dodávateľ povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak kupujúci nesúhlasí s touto náhradnou (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (faxom, mailom alebo poštou) informuje predávajúceho.

V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do doby uplynutej lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, v záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 16 eur za každý deň uskladnenia tovaru.
Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške 15 eur týchto všeobecných obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Faktúra slúži aj ako záručný list, keď spolu s tovarom nie je dodaný záručný list výrobcu. Faktúra je Vám dodana a podpísana pri prevzati tovaru.

6. Platobné podmienky


Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

Ceny na www.fijazolacie.sk sú uvádzané v konečnom stave

Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Odstúpenie od zmluvy


Podľa zákona č. č. 102/2014 Z. z  Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar však v tom prípade zašle predávajúcemu vlastnými prostriedkami.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:

a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar.


Formulár odstúpenie od zmluvy na stiahnutie >>8. Reklamácie


Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení vady je to povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim.

Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo:


  •   odstúpiť od zmluvy
  •   žiadať o výmenu tovaru
  •   požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny


Reklamačný formulár na stiahnutie >>


Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru. V prípade ďalších informácií týkajúcich sa reklamácií sa kupujúci obráti na e-mailovú adresu info@fijaizolacie.sk

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo
v písomnej forme, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s § 18 ods. 5 zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú
z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie
o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom
o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- Uplynutím záručnej doby tovaru
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9. Záverečné ustanovenia


Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom, porozumel mu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.